Uniek onderzoek naar grondwaterverlaging

Het hoogheemraadschap en de gemeente Utrecht hebben besloten een uniek onderzoeksproject te financieren. Op de schaal van onze wijk worden de mogelijkheden in kaart gebracht om het grondwaterpeil tot 40 cm te verlagen. Ook de kosten die die maatregelen met zich mee brengen worden geïnventariseerd. Grondwaterpeilverlaging zou de waterproblemen in souterrains en kelders in onze buurt drastisch verminderen.

De werkgroep Grondwater, met daarin de gemeente Utrecht, het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en buurtbewoners, heeft in mei een enquête uitgezet in de buurt met de vraag om de vloer van kelder/souterrain te meten ten opzichte van het maaiveld (straatniveau). Meer dan 20% heeft daarop gereageerd, wat voor een dergelijke enquête een behoorlijk goede respons is. Het toont ook aan dat het onderwerp leeft in de buurt. Dat bleek ook uit de opmerkingen die bewoners op het enquêteformulier en de mail doorgaven. De resultaten van de enquête geven een redelijk goed beeld van de diepte van de souterrains/kelders in de Zeeheldenbuurt. De vloer van een groot deel van de kelders/souterrains ligt in het grondwater, met alle gevolgen van dien. Bewoners hebben zelf een verantwoordelijkheid om hun kelder/souterrain droog te houden. Maar zij kunnen dat niet alleen, want ze zijn ook sterk afhankelijk van de waterhuishouding in de openbare ruimte.

Het hoogheemraadschap neemt om de tien jaar een peilbesluit. Het meest recente peilbesluit voor onze wijk stamt uit 2013. Tussentijds een peilbesluit aanpassen, bijvoorbeeld op voordracht van de gemeente, is een ingewikkeld en bestuurlijk langdurig proces. Omdat het de waterhuishouding van omliggende wijken kan beïnvloeden. En er spelen meer belangen mee, zoals bijvoorbeeld van de pleziervaart door de stad. Een andere mogelijkheid om het grondwaterpeil te beïnvloeden is de wijk beter te draineren. Hiervoor zijn verschillende maatregelen te bedenken, waarbij het af te voeren water geloosd wordt op het oppervlaktewater met een relatief laag peil, zoals het geval is bij de Huizingalaan. Een eerste inventarisatie laat zien dat bij een daling van het grondwaterpeil van circa 40 cm alle kelder- en souterrainvloeren boven het grondwaterniveau komen te staan. Dat zou de vochtproblemen natuurlijk aanzienlijk verminderen. De werkgroep kijkt dus breder dan alleen naar het mogelijk aanpassen van het oppervlaktewaterpeil rondom onze wijk. De vraag is welke maatregelen genomen kunnen worden, mogelijk aanvullend op elkaar, om ervoor te zorgen dat de vloeren van de kelders/souterrains droog komen te liggen.

Het nu gestarte onderzoeksproject moet de mogelijkheden in kaart om het grondwaterpeil tot 40 cm te verlagen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern hydrologisch bureau. Het bureau gaat ook uit van de informatie aangeleverd door de buurtbewoners via de enquête. Het onderzoek is net gestart en de verwachting is dat de eerste resultaten in oktober worden opgeleverd. Vanuit de werkgroep zal er verslag worden gedaan van deze bevinding op de eerstvolgende bewonersavond eind oktober.

Zie hier de presentatie-wateroverlast-zeeheldenbuurt-op-30-juni.